Marina City-planprocessen er i fuld gang

(24. juni 2024)

Det omfattende arbejde med lokalplanlægning, miljørapporter og forberedelse af forskellige tilladelser i forbindelse med Marina City er i fuld gang.

Som tidligere fortalt blev den tidligere lokalplan og VVM-rapport med tilhørende tilladelser i 2022 og 2023 ophævet af to klagenævn. Gennem det seneste år er der blevet udført tests og vurderinger af anderledes uddybnings- og anlægsmetoder, og nu er der godt gang i processen med at få udarbejdet et nyt plangrundlag.

Arbejdet forventes at vare til engang efter årsskiftet. Herefter kommer politiske behandlinger, offentlige høringer, godkendelser og tilladelser i løbet af 2025.
Ambitionen er fortsat at kunne komme i gang med de store anlægsarbejder med nyt havneområde og nyt landareal i slutningen af 2025.

Test af alternativ uddybningsmetode foregår fra pram ud for Marina Syd.

Test af alternativ uddybningsmetode foregår fra pram ud for Marina Syd.

Klapning erstattes af andre metoder

Siden sommeren 2023 er der gennemført forskellige tests af, om der kan anvendes andre metoder end den traditionelle med udgravning og klapning af fjordbundsmaterialer ved etablering af Marina City.Her har særligt været fokus på en særlig form for dræning af fjordbunden, med eller uden vakuum, og eventuelt kombineret med såkaldt sand-capping, hvor der udlægges et lag sand på fjordbunden for at ”trykke bunden ned”.

Resultaterne fra dette forløb har været så lovende, at ambitionen nu er at undgå klapning fra projektet. Lige nu arbejdes der på at undersøge, hvordan forskellige metoder kan kombineres for at give det bedst mulige resultat. De metoder, der kikkes på, er bl.a. dræning, vakuum-dræning, sand-capping, indbygning/nyttiggørelse i det nye landareal, jordforbedring/stabilisering og boblegardin.

Når sådanne drænbånd stikkes dybt ned i den bløde fjordbund, begynder bunden langsomt af synke længere ned.

Når sådanne drænbånd stikkes dybt ned i den bløde fjordbund, begynder bunden langsomt af synke længere ned.

Klima- og højvandsdiget færdigbygget

Klima- og højvandsdiget mellem havnebassinet og hundeskoven er nu stort set færdigt. De sidste finish-arbejder langs kajen udføres til efteråret.Diget er et led i det omfattende klimaprojekt, som skal beskytte Kolding midtby mod fremtidige oversvømmelser. Diget er 165 meter langt, og overkanten ligger 2,8 meter over fjordens normale vandstand. Langs diget er der plads til en række nye bådpladser for småbåde.

Kolding Kommune har som bygherre stillet en række krav til bæredygtigheden og for at reducere udledningen af CO2. Blandt andet er her anvendt HVO-biodiesel i stedet for traditionel diesel. De 500 tons spunsjern er genanvendt stål fremstillet ved hjælp af vedvarende energi, og der er i vidt omfang brugt genanvendte materialer til opbygningen af diget.

I forlængelse af diget er opførelsen af det store pumpe-/sluseanlæg nu i gang. Anlægget forventes færdigbygget med udgangen af 2025.

Du kan læse mere om pumpe-/sluseanlægget på siden Aktuelle projekter om klimatilpasning.

Fra diget er der flot udsigt over havnen og fjorden. Og langs diget er der etableret plads til småbåde (Foto: Kolding Kommune).

Fra diget er der flot udsigt over havnen og fjorden. Og langs diget er der etableret plads til småbåde (Foto: Kolding Kommune).

Nyt slæbested er klart

Det gamle slæbested til trailerbåde i det inderste hjørne af Marina Syd er blevet nedlagt i forbindelse med opførelsen af det nye klima- og højvandsdige. I stedet er der nu bygget et stort, nyt slæbested lige øst for bådkranen.Slæbestedet er designet til joller og udstyret med to gode flydebroer, så kapaciteten er stor i forbindelse med f.eks. træning eller sejlsportsstævner.

Indtil videre skal slæbestedet også anvendes til trailerbåde. Senere bygges der et andet slæbested ude på det nye landområde længere mod øst, som trailerbådene til den tid skal benytte.

Der skal betales som sædvanligt, hvis man benytter slæbestedet til trailerbåde.

Opførelsen af dige og slæbested er sket i et vinterhalvår, hvor vejret har skabt udfordringer på byggepladsen. Stormfloden i oktober samt de store regnmængder hen over vinteren betød, at færdiggørelsen af de to projekter blev forsinket med cirka en måned.

Udfordringerne undervejs har vi dog løst konstruktivt og i et meget positivt samarbejde med Kolding Lystbådehavn og vores entreprenør,” forklarer anlægsprojektchef Bjarne Tang Lauridsen.

Flydebroerne er beklædt med planker i genanvendt plast (Foto: Kolding Kommune).

Flydebroerne er beklædt med planker i genanvendt plast (Foto: Kolding Kommune).

Bådoplagspladsen over for Kløvervej

Forslaget til en lokalplan for bådoplagspladsen, som har indkørsel over for Kløvervej, er på vej gennem systemet. Arealet er allerede indrettet med plads til bådoplag om vinteren samt parkering og småevents i sommerhalvåret.På den vestligste del af pladsen er TreFor i færd med at bygge en ny transformerstation til elforsyning af den sydøstlige bydel, havnen og pumpe/sluseanlægget ved åen.

Lokalplanen vil også give mulighed for, at der kan opføres en ny maskinbygning til lystbådehavnens drift samt en række bådhuse, hvis der er interesse herfor.

Kolding Lystbådehavn har forpagtet og driver pladsen. Det er også Kolding Lystbådehavn, som opfører maskinbygningen og de eventuelle bådhuse, som er en slags store garager til opbevaring og vedligeholdelse af både.

Forslaget til lokalplan ventes at blive sendt i høring om få dage, og endeligt vedtaget i løbet af efteråret.

Visualiseringen viser, hvor maskinhuset (midt i billedet ved vejen ind til Marina Syd) og bådhusene som en række gavlhuse i træ (længst væk på billeder) kan opføres.

Visualiseringen viser, hvor maskinhuset (midt i billedet ved vejen ind til Marina Syd) og bådhusene som en række gavlhuse i træ (længst væk på billeder) kan opføres.

Skamlingvejen omlagt

Arbejdet med at omlægge Skamlingvejen er nu ved at være afsluttet. Blandt andet er de fremtidige indkørsler til Marina City nu gjort klar.Strækningen på ca. 1 km mellem Kløvervej og ud til byskiltet er blevet omlagt med ny geometri, nye midterheller, støjreducerende asfalt, plads til busstop og plads til vendeplads for bybusser.

Arbejdet er gennemført af flere årsager. De senere år er der sket en kraftig byudvikling omkring Skamlingvejen med flere store byggerier og mange nye boliger. Med omlægningen har Skamlingvejen fået et mere bymæssigt præg.

Hastigheden er sat ned fra 60 km/t til 50 km/t for at gøre det nemmere og mere sikkert for de mange bløde trafikanter i området at krydse vejen ved de nye midterheller.

Sikkerheden ved ind- og udkørsel fra Vangen er også forbedret. En anden effekt er, at trafikstøjen begrænses, når her køres langsommere. Desuden er området nu forberedt til bedre betjening med kollektiv trafik, og de fremtidige indkørsler til Marina City er også gjort klar.

Skamlingvejen har fået et mere bymæssigt præg med bl.a. nye midterheller og støjreducerende asfalt.

Skamlingvejen har fået et mere bymæssigt præg med bl.a. nye midterheller og støjreducerende asfalt.

Ny app om CO2-reduktioner i Marina City

Bæredygtighed og klimatilpasning er gennemgående temaer i Marina City-projektet, herunder forskellige tiltag for at reducere udledningen af CO2.Du kan blive klogere på de forskellige tiltag i en ny app udarbejdet af dygtige folk på VIA University College i samarbejde med Marina City.

Søg på ”Kolding Marina City” dér, hvor du normalt henter dine apps. Download app’en, leg med 3D-modellen og læs om nogle af de særlige CO2-initiativer.

App’en indeholder en 3D-model, som du kan vende og dreje, og hvor du finder informationer om nogle af CO2-initiativerne.

App’en indeholder en 3D-model, som du kan vende og dreje, og hvor du finder informationer om nogle af CO2-initiativerne.

Med venlig hilsen
Personalet på Kolding Lystbådehavn


Klik her for at se alle nyheder…
Eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nederst på siden…